Vedtægter

VEDTÆGTER FOR ÅKV

 

 • 1: Navn

Foreningens navn er: Århus Konservative Vælgerforening, herefter benævnt ÅKV.

 

ÅKV er tilsluttet Det Konservative Folkeparti.

 

 • 2: Formål

ÅKV har til formål

 • at være samlingssted for konservative vælgere                                                                               
 • igennem sit arbejde at medvirke til udformningen og formidlingen af partiets politik                      
 • at forestå udbredelsen af konservative holdninger   
 • at fremme debatten om konservativ politik blandt medlemmer og vælgere

 

ÅKV må ikke arbejde i modstrid med Det Konservative Folkepartis idé og virke.

 

 • 3: ÅKVs opgaver

Stk. 1: ÅKV varetager det konservative arbejde i Aarhus kommune.

 

ÅKV skal opstille konservative kandidater til byrådsvalget i Aarhus kommune. Opstillingen skal foregå på én konservativ liste.

 

Såfremt storkredsen, jf. vedtægterne for Det Konservative Folkepartis organisation § 21, stk. 2, har valgt opstillingsmodel 2, skal ÅKV opstille op til 4 konservative kandidater i kredsene.

 

ÅKV skal indstille en eller flere lokale kandidater til regionsrådsvalget.

 

Stk. 2: For at sikre relationerne til de lokale organer – herunder fællesrådene – kan ÅKV udpege en eller flere kontaktpersoner i hvert af de områder, hvor der er etableret fællesråd, såfremt der ikke i området findes en konservativ lokalforening.

 

 • 4: Medlemskab

Stk. 1: Enhver borger, som tilslutter sig partiets program og vedkender sig Det Konservative Folkepartis idé og politik, kan optages som medlem af ÅKV. Intet medlem kan samtidig være medlem af et andet politisk parti.

 

Ved indmeldelsen modtager medlemmet et eksemplar af ÅKVs vedtægter eller henvises til, hvor de kan findes elektronisk.

 

Medlemskab af ÅKV gælder automatisk som medlemskab af Det Konservative Folkeparti.

 

Stk. 2: Det enkelte medlem registreres i ÅKV og partisekretariatet med navn, adresse og evt. e-mail. Er der oplyst en e-mail, kan indkaldelser til møder, generalforsamlinger, etc. ske pr. mail. Det påhviler medlemmet at give ÅKV eller partisekretariatet besked om ændret adresse og/eller mail.

 

Såfremt et medlem flytter fra Aarhus kommune skal ÅKV give partisekretariatet besked om medlemmets nye adresse, så medlemskabet kan overføres til den konservative vælgerforening i tilflytterkommunen.

 

Stk. 3: ÅKV kan ud fra geografiske grænser rumme en eller flere lokalforeninger. Oprettelse af lokalforeninger skal godkendes på ÅKVs generalforsamling. Nedlæggelse af lokalforeninger sker jf. lokalforeningens egne vedtægter. Ved opløsning af en lokalforening tilfalder foreningens ejendele og midler ÅKV.

 

 • 5: Kontingent

Stk. 1: Kontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling. For medlemmer af partiets ungdomsorganisationer og pensionister kan kontingentet nedsættes, ligesom der kan ydes rabat for ægtefæller/samlevende. Æresmedlemmer opkræves ikke kontingent.

 

Stk. 2: Generalforsamlingen træffer beslutning om, hvilken andel af kontingentindtægterne der tilfalder evt. lokalforeninger.

 

 • 6: Generalforsamling

Stk. 1: Generalforsamlingen er ÅKVs højeste myndighed. Den indkaldes af bestyrelsen ved skriftlig meddelelse til hvert enkelt medlem med mindst 2 ugers varsel med angivelse af dagsorden.

 

Indkaldelsen kan sendes elektronisk til de medlemmer der er registreret med e-mail adresse. Til øvrige medlemmer sendes den pr. post.

 

Stk. 2: Stemmeret har fremmødte medlemmer, der har betalt det senest opkrævede kontingent, og hvis medlemskab har varet mindst 1 måned.

 

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt

.

Stk. 3: Afstemningsmetoden fastsættes af dirigenten. Dog kan mindst 10 tilstedeværende medlemmer forlange skriftlig afstemning.

 

 • 7: Generalforsamlingens dagsorden

Stk. 1: Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år i januar. Senest 6 uger før generalforsamlingens afholdelse gives der skriftlig (pr. e-mail eller post) besked om datoen.

 

Stk. 2: Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:

 1.   Valg af dirigent
 2.   Beretning om foreningens virke i det forløbne år
 3.   Godkendelse af det reviderede regnskab
 4.   Fastsættelse af kontingent frem til næste ordinære generalforsamling
 5.   Indkomne forslag
 6.   Beretning fra den konservative byrådsgruppe om gruppens politik
 7.   Valg af formand
 8.   Valg af næstformand
 9.   Valg af 3-7 bestyrelsesmedlemmer, samt en 1. og 2. suppleant for disse

10.Valg af 5-10 medlemmer til det politiske repræsentantskab

 1. Valg af delegerede til partiets landsråd jf. vedtægter for Det Konservative Folkepartis organisation
       § 4, stk. 2, pkt. 11 og 12, samt suppleanter for disse, idet de til enhver tid siddende bestyrelsesmedlem-     
       mer og bestyrelsessuppleanter altid tildeles en af ÅKV’s pladser forud for forslag fra generalforsamlin-
       gen.
 2. Valg af 2 revisorer og suppleanter for disse.                    13. Politisk drøftelse                               14. Eventuelt

 

Stk. 3: For de under pkt. 11 nævnte valg gælder, at delegerede og suppleanter vælges i nummerfølge, således at suppleanter nr. 1, 2, 3 osv. overgår til delegeretpladser i den udstrækning dette måtte blive aktuelt efter folketingsvalg, ligesom sidstvalgte delegerede overgår til henholdsvis 1., 2. og 3. osv. suppleantpladser, såfremt dette bliver påkrævet.

 

Som delegerede kan vælges medlemmer af foreningen, der har betalt det senest opkrævede kontingent, såfremt medlemmet har været medlem mindst 1 måned.

 

Stk. 4: Medlemmer af by- og regionsråd samt folketingsmedlemmer og folketingskandidater kan ikke være medlem af ÅKVs bestyrelse.

 

Stk. 5: Forslag, der ønskes bragt til afstemning under indkomne forslag, skal være formanden i hænde senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse.

 

 • 8: Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når et flertal i bestyrelsen finder det ønskeligt. Den skal indkaldes, når mindst 25 medlemmer eller mindst 25 % af ÅKVs medlemmer skriftlig fremsætter begæring herom med angivelse af forhandlingsgenstand. En sådan generalforsamling skal indkaldes til møde, der med 2 ugers varsel afholdes senest 3 uger efter at begæringen er tilstillet formanden.

 

 • 9: Opstillingsgeneralforsamling – byrådet

Stk. 1: Generalforsamlingen opstiller de konservative kandidater til byrådsvalg. Kandidaterne skal være medlemmer af partiet, erklære sig enige i partiets program og tilslutte sig partiets politik.

 

Intet medlem af Det Konservative Folkeparti må opstille på en anden liste hvis der findes en konservativ liste i kommunen.

 

På en generalforsamling, hvor opstilling af kandidater til byrådsvalg finder sted, har udover de i § 6 anførte tillige de af ungdomsorganisationernes medlemmer, som har valgret og er opført på valglisten i Aarhus kommune, stemmeret under vedkommende punkt på dagsordenen; dog er det en betingelse, at de har været medlemmer af ungdomsorganisationerne i mindst 1 måned, ligesom det senest forfaldne kontingent til ungdomsorganisationen skal være betalt.

 

Stk. 2: ÅKV kan på et tidspunkt forud denne opstillingsgeneralforsamling afholde en særlig opstillingsgeneralforsamling med henblik på at opstille listens spidskandidat (borgmesterkandidat). For denne generalforsamling gælder de samme regler som for den i stk. 1 nævnte generalforsamling.

 

Stk. 3: Kandidaterne opstilles prioriteret sideordnet.

 

Stk. 4: Hvis formanden vælges som kandidat til byrådsvalget, fratræder vedkommende automatisk som formand, og næstformanden overtager formandsposten frem til næste generalforsamling. Den tidligere formand kan fortsætte i bestyrelsen.

 

 • 10: Opstilling af folketingskandidater

Stk. 1: Såfremt storkredsen, jf. vedtægterne for Det Konservative Folkepartis organisation § 21, stk. 2, har valgt opstillingsmodel 2, opstiller ÅKV de konservative kandidater i Århus til Folketinget.

 

Der skal opstilles en kandidat i hver af de 4 kredse i Århus. En kandidat kan dog opstille i flere opstillingskredse i storkredsen, efter nærmere regler fastsat af storkredsbestyrelsen.

 

Stk. 2: Opstillingen skal ske senest 18 måneder efter afholdelse af folketingsvalg. Det skal ske på en generalforsamling, hvor alle ÅKVs medlemmer har møde-, tale- og stemmeret. – Opstillingen skal først bekræftes efter afholdelse af folketingsvalg, eller når bestyrelsen beslutter dette.

 

Stk. 3: Hvis en kreds bliver ledig skal der afholdes generalforsamling som anført i stk. 2, med opstilling i den pågældende kreds. Denne generalforsamling skal afholdes senest 6 måneder efter at kredsen er blevet ledig.

 

Stk. 4: Kandidaterne skal være medlemmer af partiet og erklære, at de støtter partiets program og tilslutter sig partiets politik.

 

Stk. 5: På en generalforsamling, hvor opstilling af kandidater til folketingsvalget finder sted, har udover de i § 6 anførte tillige de af ungdomsorganisationernes medlemmer, som har valgret og er opført i valglisten i Aarhus kommune, stemmeret under vedkommende punkt på dagsordenen; dog er det en betingelse, at de har været medlemmer af ungdomsorganisationerne i mindst 1 måned, ligesom det senest forfaldne kontingent til ungdomsorganisationen skal være betalt.

 

 • 11: Kampagneudvalg

Stk. 1: Såfremt storkredsen, jf. vedtægterne for Det Konservative Folkepartis organisation § 21, stk. 2, har valgt opstillingsmodel 2, nedsætter bestyrelsen et kampagneudvalg for hver opstillet folketingskandidat.

 

Kampagneudvalget har til opgave at tilrettelægge og gennemføre folketingskandidatens kampagne.

 

Bestyrelsen udpeger en kampagneleder for hver opstillet folketingskandidat efter indstilling fra de respektive folketingskandidater.

 

Stk. 2: ÅKVs bestyrelse har ansvaret for budget, regnskab og revision af udgifterne til kampagneudvalgenes arbejde.

 

Stk. 3: Afgår folketingskandidaten, ophører kampagneudvalget automatisk.

 

 • 12: ÅKVs bestyrelse

Stk. 1: Bestyrelsen varetager det daglige arbejde i ÅKV. Den består – foruden af  formanden, næstformanden og de på generalforsamlingen valgte medlemmer – af formanden for Konservativ Ungdom i Stor-Århus og formanden for Konservative Studenter i Århus. Bestyrelsen kan supplere sig med formanden for en evt. konservativ kvindekreds i Århus.

 

Det gælder for de 3 sidstnævnte, at bestyrelsen kan kræve, at der i stedet for formanden skal udpeges en lokalt bosiddende repræsentant, hvis formanden ikke bor i Aarhus kommune.

 

Stk. 2: Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde med økonomiansvarlig, sekretær, medlemsansvarlig og webmaster. Desuden vælger bestyrelsen af sin midte en repræsentant til storkredsbestyrelsen.

 

I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

 

I tilfælde af vakance indtræder suppleanterne i rækkefølge.

 

Sekretæren udarbejder referat af bestyrelsesmøderne.

 

 • 13: Politisk repræsentantskab

Det politiske repræsentantskab består af bestyrelsen, samtlige foreningens valgte politikere og folketingskandidater, 5-10 på generalforsamlingen valgte medlemmer, samt 1 medlem, valgt på generalforsamlingen i hhv. Konservativ Ungdom i Stor-Århus og Konservative Studenter. Disse medlemmer skal være bosiddende i Aarhus kommune. Endvidere er formændene for evt. lokalforeninger medlem af det politiske repræsentantskab.

 

Repræsentantskabet indkaldes 2-4 gange om året til drøftelse af politiske forhold.

 

 • 14: Regnskabsåret

Stk. 1: Regnskabsåret følger kalenderåret.

 

De på generalforsamlingen valgte revisorer udfører kritisk revision af årsregnskabet og af regnskabsførelsen.

Bestyrelsen har ansvaret for ÅKVs økonomi og regnskab.

 

Stk. 2: ÅKV tegnes i juridiske og økonomiske anliggender af formanden eller næstformanden sammen med et bestyrelsesmedlem.

 

Stk. 3: Baseret på ÅKVs medlemstal opkræves et kontingent til partiet. Kontingentets størrelse fastsættes af hovedbestyrelsen og opkræves af partisekretariatet i forbindelse med opkrævning af medlemskontingentet.

 

Storkredsforsamlingen kan fastsætte et kontingent baseret på medlemstal eller stemmetal til kommunalvalg.

 

 • 15: Eksklusion af medlemmer

Stk. 1: Såfremt et medlem af ÅKV i afgørende spørgsmål modarbejder partiets politik og virke eller overtræder partiets vedtægter, kan medlemmet efter indstilling fra bestyrelsen ekskluderes på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, hvor eksklusion skal være angivet på dagsordenen. Bestyrelsens beslutning skal ske med 2/3 flertal og indstilling til eksklusion skal være opført som et selvstændigt punkt på den på forhånd udsendte dagsorden.

 

Stk. 2: Eksklusion kan kun ske, hvis mindst 2/3 af de på generalforsamlingen fremmødte medlemmer stemmer herfor. Meddelelse om bestyrelsens begrundede indstilling om eksklusion skal skriftlig meddeles det pågældende medlem inden indkaldelse af den pågældende generalforsamling. Endvidere skal der gives storkredsformanden skriftlig meddelelse, for at denne kan optage forhandling med henblik på at søge tvisten bilagt. Det pågældende medlem er berettiget til at give møde på den generalforsamling, hvor eksklusionen er på dagsordenen, men er uden stemmeret.

 

Det ekskluderede medlem kan indbringe spørgsmålet om eksklusionen for storkredsbestyrelsen, der er beføjet til at stadfæste eller underkende eksklusionen. Storkredsens afgørelse er endelig, såfremt den vedtages med mindst 2/3 af de fremmødtes stemmer. I modsat fald kan afgørelsen indbringes for hovedbestyrelsen til endelig afgørelse.

 

 • 16: Nedlæggelse af lokalforeninger

Stk. 1: Såfremt en lokalforening i afgørende spørgsmål modarbejder ÅKVs politik og virke, eller overtræder partiets vedtægter, kan lokalforeningen efter indstilling fra bestyrelsen nedlægges på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling i ÅKV, hvis nedlæggelsen fremgår af dagsordenen. Bestyrelsens beslutning skal ske med 2/3 flertal og indstilling til nedlæggelse skal være opført som et selvstændigt punkt på den på forhånd udsendte dagsorden.

 

Stk. 2: Nedlæggelse kan kun ske, hvis mindst 2/3 af de på generalforsamlingen fremmødte medlemmer stemmer herfor. Meddelelse om bestyrelsens begrundede indstilling om nedlæggelse skal skriftligt meddeles den pågældende lokalforening inden indkaldelsen af den pågældende generalforsamling. Endvidere skal der gives storkredsformanden skriftlig meddelelse, for at denne kan optage forhandling med henblik på at søge tvisten bilagt.

 

Stk. 3: Den nedlagte lokalforening kan indbringe spørgsmålet om nedlæggelse for storkredsbestyrelsen, der er beføjet til at stadfæste eller underkende eksklusionen. Storkredsens afgørelse er endelig, såfremt den vedtages med mindst 2/3 af de fremmødtes stemmer. I modsat fald kan afgørelsen indbringes for Hovedbestyrelsen til endelig afgørelse.

 

 • 17: Vedtægtsændringer

Stk. 1: Disse vedtægter kan ændres, hvis 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer herfor på en generalforsamling. De påhviler bestyrelsen at påse, at vedtægtsændringer ikke vedtages, såfremt de strider mod partiets vedtægter eller storkredsens vedtægter.

 

Stk. 2: Enhver ændring af eller tilføjelse til partiets standardvedtægter skal indsendes til godkendelse af partiets hovedbestyrelse, jf. § 27 i vedtægter for Det Konservative Folkepartis organisation.

 

Partiets vedtægtsudvalg afgør fortolkningsspørgsmål i henhold til vedtægterne jf. § 9, stk. 7 i vedtægter for Det Konservative Folkepartis organisation.

 

 • 18: Opløsning

ÅKV kan opløses efter vedtagelse af to med tre ugers mellemrum særligt indkaldte generalforsamlinger med ¾ stemmeflerhed.

 

Ved opløsning tilfalder ÅKVs ejendele Det Konservative Folkeparti i storkredsen med henblik på at lave konservativt arbejde i Aarhus kommune.

 

Således vedtaget på generalforsamling i ÅKV den 27. januar 2016 i Århus

Erstatter vedtægter, vedtaget den 21. januar 2013.